AKTYWNY ZNAK ETYKIETY

Również etykieta kategorialna ma znak afektywny, który zastępuje ewaluacje wszystkich atrybutów skojarzo­nych z danym schematem . Afektywny znak etykiety kategorialnej może formować się w różny sposób. Na przykład może być wynikiem wstępnego ważonego uśredniania lub sumowania afektywnych znaków niższych poziomów, gdy jednostka dopiero uczy się danej kategorii i nie zdążyło się jeszcze ukształtować jakieś rozumienie konfiguracji. Wówczas jednak, gdy najwyższy poziom uzyska już swój znak afektywny, znak ten uniezależnia się od dostępnych znaków poszczególnych atrybutów. Znak afektywny najwyższego poziomu może być skutkiem uwarunkowanej reakcji na etykietę kategorialną, ale także socjalizacji — na przykład ktoś inny stwierdzi, że dana istotna kategoria jest dobra albo zła, in­teresująca albo irytująca. Jednakże w każdym z tych przypadków afektywny znak najwyższego poziomu może się aktywizować bez sięgania do afektywnych znaków atrybutów z niższego poziomu danego schematu.Cała struktura afektywno-poznawcza dostosowana jest do dwu­etapowego modelu przetwarzania . Ludzie najpierw próbują kategoryzować innych korzystając z etykiet dostarczonych explicite lub dopasowując indywidualne atrybuty do prototypu bądź egzemplarza kategorii.