Najprościej rzecz ujmując, Polską Klasyfikacją Działalności, czyli PKD, jest zbiorem rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, które są realizowane przez podmioty gospodarcze. Ważne jest, aby pamiętać, iż ów zbiór, jest zbiorem umownie przyjętym, więc może on ulegać ciągłym zmianom i poprawkom.

Klasyfikacja owa uwzględnia hierarchiczne usystematyzowanie działalności na podstawie pięciu różnych poziomów: sekcji, podsekcji, działów, grup, klas a także podklas. Same natomiast rodzaje działalności są nazywane trzema określeniami: przeważające, drugorzędne a także pomocnicze.

Kody PKD, jak wspomniano wcześniej zgrupowane są w pięciu poziomach. Pierwszym poziomem jest sekcja, która jest oznaczana jednoliterowym symbolem. Dzieli ona ogólny zbiór działalności na ich dwadzieścia jeden rodzajów, z których elementy każdej grupy wiążą się ze sobą sposobem ogólnego podziału pracy.

Drugim poziomem jest dział (wcześniej podsekcja). Jest on oznaczany kodem dwucyfrowym, przez co dzieli ogólny zbiór na osiemdziesiąt osiem rodzajów działalności ze względu na podobieństwo oraz powiązania w gospodarce narodowej.

Trzecim poziomem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest grupa, oznaczana trzycyfrowym kodem numerycznym. Składa się ona z dwustu siedemdziesięciu dwóch rodzajów działalności, związanych ze sobą podobieństwem procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji lub charakterem samej usługi bądź jej odbiorców.

Poziomem czwartym jest klasa, czyli kog czterocyfrowy. Ona natomiast obejmuje aż sześćset piętnaście rodzajów działalności powiązanych ze sobą specyficznością procesu produkcyjnego bądź działalności usługowej.

Ostatnim elementem, jakim charakteryzują się kody PKD jest poziom piąty – podklasa. Ten końcowy kod określany jest pięcioznakowym, alfanumerycznym oznaczeniem. Obejmuje on sześćset pięćdziesiąt cztery rodzaje działalności.

Podklasa została wprowadzona, aby wyodrębnić te działalności gospodarcze, które są charakterystyczne dla polskiej gospodarki a ponadto są przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeżeli jednak w danej organizacji nie wyodrębnia się podklasy, to jej oznaczenie zastępuje się symbolem literowym: Z.