EMPIRYCZNE IMPLIKACJE

Po pierwsze, odżyło zainteresowanie regułami zaliczania przed­miotów do określonych kategorii. Na przykład w literaturze traktującej przyswajaniu pojęć dokonano obiecującego postępu dzięki wysunięciu przypuszczenia, że pojęcia kategorialne są przyswajane poprzez gro­madzenie informacji o określonych znanych przypadkach (czy egzem­plarzach) kategorii, nie zaś w wyniku abstrahowania zbioru ogólnych prawidłowości dotyczących cech kryterialnych, które są wspólne wszystkim egzemplarzom kategorii (por. Brooks, 1978; Medin, Schaf- fer, 1978; Walker, 1975). Określenie kategorii naturalnych jako zbiorów rozmytych i uznanie istnienia kontinuum przynależności spowodowało również rozwój „prototypowego” podejścia do problemu przyswajania pojęć i kategoryzacji (por. Rosch, 1978; Smith, 1978). Podejście to, podobnie jak „egzemplarzowe”, podkreśla probabilistyczny charakter decyzji o przynależności do kategorii zakładając, że nowe przypadki są kategoryzowane w zależności od stopnia, w jakim są „prototypowe” dla danej kategorii. Rosch i Mervis (1975), Tversky (1977) oraz inni przedstawili obszerne badania, które miały na celu odkrycie kon­figuracji cech związanych z prototypowymi egzemplarzami kategorii oraz powszechnie stosowanych reguł oceniania prototypowości. Bada­cze ci wykazali również, że prototypowe egzemplarze powszechnie spotykanych kategorii łatwiej jest zapamiętać, zaklasyfikować, nazwaćwyobrazić sobie niż egzemplarze nieprototypowe (patrz Rosch; w odniesieniu do przedmiotów nautralnych prototypowość okazuje się pomocna.