Podstawowa grupa środków przymusowych o charakterze represyjnym, stosowanych przez państwo w ramach systemu finansowego wobec podmiotów naruszających przepisy prawa finansowego. Kary skarbowe zagrożone są naruszenia prawa w zakresie gromadzenia przez państwo dochodów budżetowych, gospodarki budżetowej i obrotu obligacjami pożyczek państwowych i loterii, gospodarki dewizowej i obrotu towarowego z zagranicą, a więc stosunki, w których organa państwa występują wobec podmiotów gospodarujących wyposażone w atrybut władzy i w których dominują cele ogólnonarodowe: zapewnienie równowagi walutowej i obrotu towarowego kraju oraz zabezpieczenie prawidłowości scentralizowanej gospodarki skarbowej państwa. Kary skarbowe różnią się od sankcji bankowych oraz kar umownych przedmiotem ochrony oraz trybem stosowania. Przestępstwa skarbowe dzielą się na występki skarbowe zagrożone karą zasadniczą aresztu lub grzywny albo obiema karami łącznie oraz na wykroczenia skarbowe zagrożone karą pieniężną porządkową. Z wyłączeniem osób korzystających z prawa zakrajowości, odpowiedzialnością karnoskarbową zagrożone są w zasadzie wszystkie przestępstwa skarbowe z winy umyślnej i nieumyślnej bez względu na miejsce ich popełnienia i obywatelstwo sprawcy. W razie zbiegu przepisów prawa karnego skarbowego i innej ustawy stosuje się każdy z tych przepisów. Na równi ze sprawcą odpowiadają w granicach swego zamiaru podżegacze i pomocnicy, z tym że za wykroczenia skarbowe odpowiadają oni tylko wówczas, gdy czyn został dokonany.