Podobnie jak zorganizowane w systemie dualnym banki handlowe, również kasy oszczędnościowo-pożyczkowe (S&L) są licencjonowane przez rząd federalny lub rząd stanowy. Większość S&L, zarówno nadzorowanych przez rząd federalny jak i stanowy, jest członkiem Federalnego Systemu Bankowego Udzielania Pożyczek na Budownictwo Mieszkaniowe (Federal Home Loan Bank System, FHLBS). System ten został powołany w 1932 r. na wzór Systemu Rezerwy Federalnej i składa się z dwunastu banków okręgowych, nadzorowanych przez Urząd Nadzoru Kas Oszczędnościowych. Depozyty S&L, do wysokości 100000 dol. na rachunku, ubezpieczane są przez będący filią FDIC federalny Fundusz Ubezpieczycielski Stowarzyszenia Kas Oszczędnościowych. Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe ubezpieczone przez fundusz federalny poddane są kontroli ze strony Urzędu Nadzoru Kas Oszczędnościowych, który ustala dla nich minimalne wymogi kapitałowe oraz obowiązek składania okresowych raportów. Urząd ten jest również instytucją właściwą do udzielania koncesji na działalność dla licencjonowanych federalnie S&L, aprobującą ich fuzje oraz ustalającą zasady otwierania nowych oddziałów.