Mediacje sądowe

W sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych koszty mediacji skierowanej przez sąd reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych/netto za całość postępowania mediacyjnego.
W sprawach, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie – 25 złotych/.

Do podanych cen doliczany jest podatek VAT.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 79 ust 1 pkt 2) lit. a) stanowi, że jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem w toku sprawy powód ma prawo do zwrotu ¾ uiszczonego wpisu.

W sprawach karnych oraz w sprawach dotyczących nieletniego sprawcy czynu karalnego koszty mediacji ponosi Skarb Państwa.
Mediacje pozasądowe

Mediacje pozasądowe – cennik usług mediacyjnych PCM O/ w Lublinie