Portal Unijny

Portal Unijny-Dotacje Unijne, to źródło najświeższych informacji z zakresu współfinansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.

Poszukując informacji o aktualnej ofercie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej łatwo zagubić się w niezliczonej ilości stron opisujących możliwości uzyskania finansowego wsparcia. Wiele portali unijnych prowadzonych przez Instytucje Wdrażające opisuje jedynie programy realizowane przez daną instytucję. Dlatego wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynkowemu powstał portal dotacje.xtp.pl ujmujący całość programów operacyjnych w nowym okresie programowania na lata 2007 – 2013.

Już od bieżącego roku polskie przedsiębiorstwa, samorządy oraz społeczeństwo korzystać będą ze wsparcia finansowego z funduszy unijnych, przeznaczonego na lata 2007-2013. Dotacje unijne (fundusze) stanowić będą ważny instrument rozwoju polskiej gospodarki.

W celu rozdysponowania środków stworzono Narodową Strategię Spójności (NSS), która realizowana będzie przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalny Program Operacyjny (RPO) dla każdego z województw, zarządzany przez Samorządy poszczególnych województw. Stanowią one wskazówkę, na co i dla kogo przeznaczona jest pomoc.

Łączna wartość środków finansowych zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-13 wyniesie ok. 67,3 mld euro. Z tego ok. 9,7 mld euro stanowić będzie publiczny wkład krajowy, a na około 16,3 mld euro szacowana jest wartość wkładu podmiotów prywatnych. Ponad 59,5 mld euro będzie pochodziło z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

W nowym okresie programowania najwięcej środków będzie przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 27,8 mld euro, na realizację Programu Kapitał Ludzki przeznaczono 9,7 mld euro z unijnych funduszy, a na Program Innowacyjna Gospodarka – 8,3 mld euro. Łącznie na realizację polityki spójności, Polska otrzyma z Unii Europejskiej 67,3 mld euro.