Według teorii tłumaczących powstawanie nowotworów mechanizmami epigenetycznymi nowotwór powstaje w wyniku nieprawidłowego różnicowania się komórek, czyli procesu podobnego do tego, który z komórek o identycznym genotypie formuje komórki wątroby, nerki lub serca. W myśl tych teorii istotą transformacji nowotworowej nie jest zmiana genomu komórki, ale utrwalenie się nieprawidłowej ekspresji informacji genetycznej możliwej przejściowo lub w szczególnych okolicznościach w komórkach prawidłowych. Na przykład zgodnie z posiadaną informacją genetyczną komórki prawidłowe mogą w odpowiednich warunkach ulegać hiperplazji. Jest to jednak stan przejściowy. Można powiedzieć, że w komórkach nowotworowych ten właśnie rodzaj ekspresji informacji genetycznej zostaje utrwalony. Nawet takie cechy nowotworu, jak naciekający wzrost albo dawanie przerzutów, można również uważać za stabilizację różnych możliwych sposobów ekspresji prawidłowego genomu komórki. Cechy te nie muszą być uważane za wyłączną cechę komórek nowotworowych, gdyż np. komórki krwi i makrofagi z łatwością przedostają się do różnych tkanek. Komórki szpiku mogą dawać ?przerzuty” u zwierząt doświadczalnych w odpowiednich warunkach. Gruczolistość macicy można uważać za ?przerzut” skądinąd prawidłowych komórek. W czasie embriogenezy zachodzi migracja komórek prawidłowych na olbrzymią skalę.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.