Szkolenia

Tytuł szkolenia
Warsztat mediatora w przygotowywaniu i formułowaniu ugód mediacyjnych w sprawach gospodarczych.

Adresaci szkolenia
Mediatorzy wpisani na listy stałych mediatorów przy sądach okręgowych, absolwenci i studenci studiów podyplomowych oraz kursów z zakresu mediacji.

Wymagania wstępne
1. Dostarczenie jednego z wymienionych dokumentów:

udokumentowany wpis na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych – gospodarczych złożoną w sądzie okręgowym
dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresie mediacji obejmujący mediacje cywilne – gospodarcze
dokument potwierdzający, iż dana osoba jest w trakcie odbywania nauki na studiach podyplomowych w zakresie mediacji, gdzie w programie nauczania znajduje się tematyka mediacji cywilnych – gospodarczych
dokument stwierdzający ukończenie kursu, szkolenia w zakresie mediacji cywilnych – gospodarczych.

2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Czas trwania
18 godzin lekcyjnych.
Sobota od godz. 9.00 do godz. 18.00
Niedziela od godz. 9.00 do godz. 18.00

Prowadzący szkolenie
Rafał Cebula
Sędzia, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, wykładowca na kilku uczelniach wyższych w tym w zakresie mediacji, autor glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także autor artykułów o tematyce mediacyjnej.

Robert Kaszczyszyn
Członek Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Współzałożyciel stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji. Certyfikowany trener- szkoleniowiec, superwizor w zakresie mediacji w Polskim Centrum Mediacji. Prowadzi szkolenia w zakresie mediacji od 2001 roku. Współautor programu szkoleniowego w zakresie mediacji cywilnych, karnych i nieletnich. Wykładowca na kliku wyższych uczelniach w Polsce. Od 2011 roku wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Mediator Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Lublinie.

Opis szkolenia – realizowane treści
1. Etap porozumienia w mediacji. Cele etapu porozumienia, zadania mediatora, rola mediatora w ugodowym zakończeniu mediacji.
2. Ugoda mediacyjna. Charakter prawny ugody mediacyjnej, ugoda mediacyjna na tle innych umów w obrocie gospodarczym, zakres przedmiotowy ugody mediacyjnej.
3. Przesłanki ważności ugody mediacyjnej. Technika sporządzania ugody mediacyjnej, podstawowe warunki ugody mediacyjnej, klauzule w ugodach mediacyjnych.
4. Ugoda mediacyjna a odpowiedzialność mediatora. Postępowanie co do zatwierdzenia przez sąd ugody mediacyjnej zawartej przed mediatorem.
5. Formułowanie ugody w mediacji pośredniej i bezpośredniej.
6. Praktyka sporządzania ugód na wybranych przykładach – ćwiczenia.
7. Dyskusja. Wnioski. Podsumowanie.

Forma zajęć
Warsztaty.

Metody pracy
– metoda podająca: wykład informacyjny (służy przekazaniu informacji w sposób usystematyzowany), wykład konwersatoryjny;
– metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, metoda przypadków, burza mózgów;
– metoda programowana: prezentacja – pokaz slajdów;
– ćwiczenia symulacyjne.

Koszt szkolenia
400 zł

szkolenia