Psychologowie społeczni teoretyzujący na temat pamięciowej reprezentacji wiedzy o innych ludziach powszechnie posługują się takimi modelami (por. Hastie i współaut. 1980; zwłaszcza Lui, Brewer, 1983).Zgodnie z takim ujęciem, wydobywanie z pamięci następuje na skutek aktywacji przenoszącej się połączeniami od jednego węzła do drugiego. Połączenia mogą różnić się między sobą siłą, tzn. potencjal­nymi możliwościami przekazywania aktywacji między węzłami. W strukturze schematu atrybuty są prawdopodobnie silnie połączone z etykietą kategorialną i słabiej między sobą. Jedną z implikacji tego jest fakt, że etykieta kategorialna będzie miała większy wpływ niż jakakolwiek pojedyncza typowa cecha, etykieta bowiem ma więcej połączeń z atrybutami i połączenia te są silniejsze niż połączenia między atrybutami. (Wrócimy jeszcze do tej sprawy). Podobnie jak większość modeli pamięci osób, także i nasz zakłada, że obecność etykiety kategorialnej ułatwia przypominanie atrybutów zgodnych z kategorią. Natomiast przypominanie atrybutów sprzecznych z ka­tegorią będzie mało efektywne, jeżeli podmiot nie ma dość czasu, aby połączyć niezgodne atrybuty z pozostałą częścią ukształtowanego sądu globalnego (Hastie, 1980; Srull, 1981). Również słabe w każdym przypadku będzie przypominanie atrybutów nie związanych kategorialnie. Przypuszczamy, że afekt może być włączony do takiego modelu w sposób następujący: Każdy atrybut opatrzony jest znakiem afek- tywnym (affective tag) wskazującym jego wartość ewaluatywną. Takie znaki afektywne są rezultatem wcześniejszych doświadczeń z od­powiednimi atrybutami.